1. Permanente verblijfstitel in Europa.
 2. Personen die als toerist, student of in verband met een tijdelijke functie in Europa verblijven, kunnen onder bepaalde voorwaarden toegelaten worden tot een tijdelijk lidmaatschap.
 3. Diensten zijn bestemd voor de volgende personen:
 4. a) De officiële erfgenamen van de persoon die lid is, kunnen een aanvraag indienen voor de geboden diensten. De benodigde officiële documenten dienen dan klaar te zijn. Het Fonds organiseert dan conform de aanvraag de volledige, gedeeltelijke en het soort steun.  De bevoegdheid hiertoe ligt volledig bij het Fonds.

Onder deze condities kunnen de volgende personen aanspraak maken op de diensten van het Fonds:

1- Het donerende lid

2- Partner van het donerende lid, geregistreerd in hetzelfde dossier,

3- Minderjarige, ongehuwde kinderen onder 18 jaar van het lid

4-  Doodgeboren kinderen van het lid.

 1. b) Gehandicapte kinderen en kinderen met een blijvende ziekte kunnen onder bepaalde voorwaarden, genieten van het lidmaatschap.
 2. c) Patiënten van terminale ziektes (bijvoorbeeld patiënten van hartaandoeningen, kanker of AIDS etc.) kunnen onder bepaalde voorwaarden lid worden. Een lidmaatschap dat onder valse voorwendselen is aangegaan wordt geannuleerd. Nabestaanden van personen die onder valse informatie lid zijn geworden, kunnen geen enkele aanspraak maken op de rechten die voortvloeien uit een lidmaatschap.
 3. d) Bij zelfdoding draagt de organisatie geen kosten en worden op geen enkele wijze betalingen gedaan.
 4. Aanvang Lidmaatschap
  • a- Volledig naar waarheid ingevulde digitale formulier of het ondertekende registratieformulier.
  • b- Identiteitsbewijzen van de gezinsleden, huwelijksakte of een kopie van een document waaruit het samenwonen blijkt.
  • c- Bovengenoemde documenten dienen bij de stichting te worden gedeponeerd.
  • d- Betaling van registratiekosten en de betaling van de jaarlijkse donatie.
  • e- Lidmaatschap vangt aan bij acceptatie van de aanvraag door het bestuur van het Fonds en het toezenden van de lidmaatschapspas. Het bestuur neemt hierover binnen twee weken na de aanvraag een besluit.
  1. Lidmaatschapspas

Na de registratieformaliteiten wordt de lidmaatschapspas opgestuurd. Lidmaatschap van het Fonds begint hiermee. Het lid kan met deze pas ook genieten van de andere mogelijkheden die de stichting te bieden heeft.

De fouten in registratiegegevens op het formulier of onregelmatigheden bij overschrijving van de bedragen vallen onder de verantwoordelijkheid van het lid.

Registratiekosten en Jaarlijkse donatie

Bij aanvraag worden de registratiekosten voldaan. Na acceptatie door het bestuur wordt de jaarlijkse donatie geïncasseerd.  Dit bedrag wordt elk jaar in oktober, afhankelijk van de middelen van het Fonds en de kosten die het Fonds dat jaar heeft gemaakt, door het bestuur vastgesteld.  Voor het jaar 2022 zijn de registratiekosten de minimaal jaarlijkse donatie op 60 euro vastgesteld. U kunt ook 100 euro, 200 euro of meer sparen in uw eigen ledenmap.